19/02/2024

II XUNTANZA DE TITORES E PSICÓLOGOS INTERNOS RESIDENTES DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA 2024


O día 9 de febreiro de 2024 celebrouse a segunda xuntanza de titores e psicólogos internos residentes das distintas áreas da Comunidade Autónoma de Galicia. Igual que o ano pasado, a organización do evento veu da man da Asociación Galega de Psicólogos Internos Residentes (AGAPIR) e do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia (COP-G), coa colaboración da Asociación de Psicólogos Clínicos do Sergas (APCS); e tivo lugar no Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela.

Non se pode negar que o ano pasado, aínda que a experiencia foi boa, houbo momentos de impacto que xurdiron de coñecer o funcionamento de áreas distintas á propia; non obstante, esta vez observouse interese xeral en coñecer o funcionamento doutras áreas e garantir a mellor formación posible para os residentes.

Anxo Fernández, presidente de AGAPIR, abordou directamente o tema das diferenzas de formación nas distintas prazas PIR de Galicia e o valor que ten a psicoloxía clínica como profesión sanitaria de demanda pública. Non é xusto que criterios de formación e de traballo dispares entre áreas sanitarias supoña diferenzas na calidade da residencia. E responsabilidade nosa o xestionar as competencias e os recursos dos que dispoñemos para dar una atención psicolóxica de calidade e de excelencia.

Nesta xornada se propuxo unha dinámica grupal de mesas de traballo, na que se puidera falar de temas de especial interese en grupos pequenos para que todas as áreas sanitarias tiveran representación e turno de palabra. Despois das dinámicas grupais, fíxose unha posta en común mediante un representante de cada mesa para que todos os asistentes puideran escoitar e falar dos puntos de interese tratados en cada mesa.

Puxéronse enriba da mesa asuntos relacionados coa atención continuada e as gardas, a investigación e a docencia, a supervisión e a acollida emocional na residencia, as titorías, o papel da psicoloxía clínica nos hospitais, e as rotacións xeráis e específicas.

En canto a atención continuada e as gardas hai moita variabilidade nos programas que plantea cada área sanitaria, sendo o Protocolo Unificado de Barlow e a Neuropsicoloxía os programas máis presentes de manera transversal en Galicia. Por outra banda, so os residentes de Santiago de Compostela están a facer una garda o mes de urxencias de Psiquiatría, cuestión que plantean como beneficiosa pola formación pero considerando varios problemas na súa implementación.

A día de hoxe, non hai liñas de investigación abertas e en activo en ningunha área. Neste caso, os residentes percibimos pouca implicación por parte de los adxuntos, pero nós tamén debemos recoñecer que o noso concepto do que é a investigación non sempre é axeitado. Concluíuse que a investigación, ainda que sexa pequena, ten que ser rigurosa e plantexada correctamente.

En canto á docencia, hai acordo xeral entre os residentes en que é demasiado teórica. Con todo, hai opinións diferentes sobre se se debería fomentar a docencia conxunta con outras especialidades de saúde mental o se é preciso ter máis espazos específicos de psicoloxía clínica, dependendo tamén moito de cómo sexa o ambiente laboral no servizo.

Tamén se atopan diferenzas nos espazos de supervisión de casos e de grupos balint/dart, xa que nalgunhas áreas organizase de manera estructuradas e noutras e máis informal. Algunhas áreas plantexan que a supervisión hai a veces que so limítase ao titor, e se propuxo a posibilidade de invitar persoas doutras áreas nestes momentos de encontro.

Ademais do papel do titor, destacouse a importancia dos residentes maiores na acollida dos novos residentes e tamén considerouse como poden axudarlle a gañar autonomía. Propúxose que o titor fora a persoa referencia para dar acollida o novo residente formando unha reunión previa a incorporación para dar toda a información relevante sobre o desenvolvementos dos primeiros momentos do traballo.

Sobre o papel da psicoloxía clínica no ámbito hospitalario, todos coincidimos en que os maiores obstáculos estaban na unidade de hospitalización psiquiátrica de agudos, onde o papel da psiquiatría é aínda o principal. Por outra banda, pensamos que a psicoloxía clínica podería ter un papel máis importante nas interconsultas, incluso traballando durante as atencions continuadas nun papel máis de enlace co resto do hospital.

En xeral, vemos que nos últimos anos temos un aumento dos dispositivos específicos de rotación, o que supón unha mellora na calidade da formación. Na actualidade a rotación de adiccións supón un problema importante a ter en conta, xa que algúns dispositivos rexeitan ter rotantes PIR entre eles como maneira de manifestarse ante o maltrato que sofren desde as institucións.

Para rematar, falamos do que supón o aumento de prazas. Por unha banda, é unha boa noticia para o futuro de la psicoloxía clínica; pero por outra, é necesario atopar despachos para que os residentes poidan desenvolver o seu traballo.

A xornada rematou coa intervención da psicóloga clínica Rosa Cerqueiro e da vicepresidenta de AGAPIR Leire Meabe. Destacouse a visión xeral do desexo de aprender uns dos outros, xa que todas as prazas teñen os seus puntos fortes e débiles. O máis importante debería ser garantir unha boa formación a todos os residentes e poder contar no futuro con bos especialistas en psicoloxía clínica, independentemente do lugar onde se formen.
22/05/2023

Congreso ANPIR A Coruña 2023 e Asamblea Xeral


Os días 18, 19 e 20 de maio de 2023 celebrouse en A Coruña o XXII Congreso Nacional e IIIInternacional da Sociedade Española de Psicoloxía Clínica - ANPIR, do que somos organizadores e colaboradores como asociación que representa aos residentes PIR da Comunidade Autónoma de Galicia.

Durante este evento estivemos implicados en diversas actividades científicas e organizativas, dende a propia xestión do evento, ata a intervención como poñentes e moderadores en varias das mesas plantexadas nas xornadas.

En concreto, o presidente da AGAPIR, Anxo Fernández Villar, moderou a mesa de celebración do 25 aniversario da especialidade, na que participaron relatores do calibre como Begoña Olabarría, Miguel Anxo García ou Delia Guitián. No desenvolvemento da mesa expuxéronse numerosas problemáticas que están a debate na actualidade da nosa profesión, repasandoas dende a creación da especialidade. Trataronse cuestións como o importante incremento de prazas do PIR, o debate sobre o itinerario conxunto, o auxe da demanda de intervencións psicolóxicas públicas que supera a capacidade de atención, a contratación de técnicos sanitarios sen especialización como psicólogos no sistema público de saúde, a apertura do debate da saúde mental á poboación, o conflicto entre as distintas formas de profesionalización da psicoloxía, o achegamento á creación de novas especialidades, a distancia entre o académico e o asistencial... etc.


Tamén estivemos representados na mesa dos residentes coa colaboración de Nora Suárez Fuentes nela, expoñendo un traballo que describe, mediante un estudo de enquisa, a experiencia e a problemática vivida polos residentes durante a súa etapa formativa.

Aproveitando o encontro levamos a cabo, por primeira vez en moitos anos de forma presencial, a Xunta Anual da Xunta Directiva da AGAPIR, na que tamén participaron novos residentes de diferentes áreas sanitarias de Galicia. Durante esta reunión renovouse a Xunta Directiva e expúxose a folla de ruta que terá a AGAPIR durante este período 2023-2024, promovendo un maior número de seminarios e xornadas entre titores e PIR.


Tamén hai que mencionar a gran acollida que tivo este Congreso, sendo o que tivo unha maior participación na historia dos congresos nacionais organizados pola ANPIR. Estamos orgullosos de poder organizar e promover actividades como as que nela se realizaron, potenciando a especialidade de Psicoloxía Clínica e destacando a importancia da formación durante a residencia do PIR para acadar os estándares de excelencia e responsabilidade que a profesión debería ter.

15/03/2023

COMUNICADO EN CONTRA DEL ARTÍCULO 142 DEL BOE DE 2 DE MARZO DE 2023

 

Pontevedra, 15 de Marzo de 2023

 

En nuestra calidad de asociación que defiende los derechos de los Residentes de Psicología Clínica, y a raíz de la publicación en el BOE de 2 de marzo de 2023 de la , Ley 8/2022, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat (concretamente respecto al artículo 142 por el que se añade un nuevo artículo 4 septies, Implementación de profesionales de salud mental en el ámbito sanitario, en el capítulo IV del título I de la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de salud de la Comunitat Valenciana), nos vemos obligados  a presentar este escrito mostrando nuestra más absoluta oposición y disconformidad con las actitudes que se infieren con el contenido de dicha publicación.

La consolidación de la Psicología Clínica en España, y la organización de la misma entorno a la formación vía PIR, es uno de los mayores logros laborales y académicos de la psicología en nuestro país. Una punta de lanza que consolida la excelencia formativa y la adquisición de competencias especializadas para el ejercicio profesional de calidad de la psicología clínica.

Dentro de las muchas controversias ocurridas en los últimos años en torno a la figura del psicólogo general sanitario, creemos que el contenido de dicha norma publicada en el BOE indicado (“se garantizará que, al menos, se dispondrá de un psicólogo clínico en cada centro de salud de atención primaria, en cumplimiento de las ratios mínimas que recomiendan las organizaciones europeas de salud mental. Ante la imposibilidad de contar con un psicólogo clínico para dar cobertura a la salud mental, se requerirá el perfil del psicólogo general sanitario para suplir estas funciones en los centros de salud donde se dé este supuesto”) se debe a una nula y en su caso deficiente organización y planificación de los recursos económicos y humanos.

Sabemos de primera mano que se necesita tiempo para crear más plazas PIR, dado que se necesitan despachos, adjuntos supervisores, un equipo docente, un programa formativo... y eso no solo se subsana con una inyección económica inmediata. A pesar de ello, la solución mientras tanto, a corto plazo,  no puede ser la contratación de psicólogos generales sanitarios en sustitución de los psicólogos clínicos. Es contrario a la legalidad vigente, invade competencias propias de los psicólogos clínicos y en definitiva, supone un desvalor a nuestra profesión. Sería un menosprecio al sistema de calidad que tanto ha costado construir y derivaría en la minusvaloración, como entidad profesional, de la psicología en general. De hecho, la disposición legal publicada en el BOE y objeto del presente comunicado, no aclara a qué nivel se contratarían a estos psicólogos generales sanitarios, porque se encuentra ante el problema de que, al no ser facultativos especialistas, no tendría las competencias necesarias para realizar la labor que se requiere de ese puesto y estarían supeditados a un facultativo jerárquicamente superior. La incoherencia es palmaria.

Creemos que el objetivo de incorporar la atención psicológica en todos los centros de salud de la Comunidad Valencia es una meta bienintencionada, pero los medios para alcanzarla no están siendo los adecuados.

Esta decisión por parte de los equipos de gobierno está en consonancia con las actuaciones que afectan a otras profesiones sanitarias, como la de la privatización de la atención primaria o la contratación de graduados en medicina en sustitución de médicos especialistas. Todas estas medidas van en contra del sistema -IR y de los estándares de calidad y exigencia que se piden a los profesionales que se dedican a dar una atención sanitaria pública y especializada a la población.

Teniendo en cuenta lo expresado, apoyamos el inicio de actuaciones legales y de defensa de los derechos de la psicología clínica realizadas por la SEPC-ANPIR, y demandamos que se creen más plazas de psicólogo especialista en psicología clínica de calidad y más plazas de psicólogo interno residente acorde a un plan estratégico organizado y bien planificado de antemano.

Todo esto, para seguir defendiendo los derechos de los ciudadanos a una atención psicológica de calidad pública, y nuestros derechos como trabajadores públicos especialistas.

A todos los efectos, La Junta Directiva de AGAPIR